dostop link

Katalog informacij javnega značaja

1. osnovni podatki o katalogu
 

naziv zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja
Frankovo naselje 51
4220 Škofja Loka
 
odgovorna uradna oseba mag. Karla Krajnik     
ravnateljica
datum objave kataloga 21. 11. 2006
datum zadnje spremembe kataloga 10. 10. 2022
dostopnost kataloga   https://oscg.si/


2. splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

a) organigram in podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja zavoda:                            osnovnošolsko izobraževanje
Seznam notranjih organizacijskih enot matična šola Osnovna šola Cvetka Golarja
Frankovo naselje 51
4220 Škofja Loka
Tel.: 04 513 00 00

Podružnična šola Reteče
Reteče 43
4220 Škofja Loka
Tel.: 04 513 04 31


b) kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba                                  mag. Karla Krajnik, ravnateljica
e naslov: karla.krajnik@oscg.si
tel.: 04 513 04 01


c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
Državni predpisi Povezava na državni register predpisov
Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi
Notranji predpisi

Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Pravila šolske prehrane
Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev učencev za subvencioniranje šole v naravi
Pravila šolskega sklada
Požarni red
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika


d) Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov                          Povezava na državni register predpisov


e) seznam strateških in programskih dokumentov urejenih po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt                                                                     
Šolski koledar
Publikacija


f) seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov                                      

splošni upravni postopek se uporablja v postopkih v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki)

odločanje o dostopu do informacij javnega značaja                  

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za vodenje
in odločanje v upravnem postopku

mag. Karla Krajnik, ravnateljica                                                              

 

g) seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam javnih evidenc

Evidence, ki niso javno dostopne:
Evidenca zaposlenih
Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom
Evidenca delovnega časa
Evidenca o poškodbah otrok in zaposlenih pri delu
Zbirka osebnih podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno šolo
Zbirka osebnih podatkov o otrocih za vpis v osnovno šolo – evidenca šoloobveznih otrok
Zbirka osebnih podatkov o vpisanih otrocih v šolsko dokumentacijo – podatki o učencih
Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
Zbirka podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih učencev
Zbirka osebnih podatkov – evidenca plačil staršev
Zbirka podatkov o otrocih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
Zbirka podatkov o članih organov šole
Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna
Soglasja v zvezi s fotografijami, posnetki, intervjuji, izdelki otrok ipd.
Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov zaposlenih
Evidenca o usposabljanju za varno delo in o usposobljenosti za varstvo pred požarom

Evidence, ki so javno dostopne:
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest – 21. člen ZJU – dostopno: Na sedežu Osnovne šole v času uradnih ur.
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih -21. člen ZJU – dostopno: Na sedežu Osnovne šole v času uradnih ur.

 

h) seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda

 

i) seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

/

 

3. opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga

Dostop do informacij javnega značaja             

Dostop prek spleta:  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://oscg.si/o-soli/katalog-informacij-javnega-znacaja

Fizični dostop: Na lokaciji matične šole Frankovo naselje 51, Škofja Loka
Uradne ure  vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Pisno: v skladu z ZDIJZ o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

stroški posredovanja  informacij                                                      

Osnovna šola Cvetko Golar lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 


4. seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji