Predstavitev šole

Vizija šole: 
Spoštovanje, delo, znanje in poštenje odpirajo vrata v srečno življenje.

Naša šola nosi ime po slovenskem pesniku in dramatiku Cvetku Golarju.

Osnovna šola Cvetka Golarja je javni vzgojno-izobraževalni zavod, kamor poleg matične šole sodi tudi Podružnica šole Reteče.

Šolski okoliš:
Šolski okoliš iz katerega imajo starši pravico vpisati svoje otroke v matično šolo obsega naslednja naselja in ulice: Dorfarje, Draga, Forme, Frankovo nas., Godešič, Gorenja vas - Reteče, Gosteče, Grenc brez hišne številke 39, 40, 41 in 42, Hafnerjevo nas., Hosta, Kidričeva c. od hišne št. 16 naprej, Lipica, Ljubljanska c., Pungert, Reteče, Suha, Sv. Duh, Trata, Virmaše.

Matična šola Cvetka Golarja obsega za učence od 1. do 5. razreda naslednja naselja in ulice: Dorfarje, Draga, Forme, Frankovo nas., Gosteče, Grenc brez hišne števike 39, 40, 41 in 42, Hafnerjevo nas., Hosta, Kidričeva c. od hišne št. 16 naprej, Lipica, Ljubljanska c., Pungert, Suha, Sv. Duh, Trata, Virmaše.

Podružnica šole Reteče obsega za učence od 1. do 5. razreda naslednja naselja: Godešič, Gorenja vas - Reteče, Reteče.

V šolskem letu 2012/2013 smo praznovali 50 let delovanja osnovnošolskega izobraževanja na matični šoli, ter 120 let na podružnici v Retečah. 
Šola na Trati je sicer delovala že od šolskega leta 1956/1957, vendar brez matičnega prostora. Prvi štirje razredi so gostovali v prostorih Gorenjske predilnice, višji razredi pa v prostorih Gimnazije Šk. Loka. Od 11. februara 1963 je pouk potekal v prostorih današnje šole. 

Za obeležitev jubileja šole smo izvedli več aktivnosti. Njihov opis je na povezavi Praznovali smo 50-letnico.

Povezava na video predstavitev OŠ Cvetka Golarja

Naša šola si prizadeva, da bi vsem učencem zagotovila čim boljše pogoje za učenje in njihov razvoj. Da je dobra osnovna izobrazba temelj za vsako nadaljnje izobraževanje, se zavedamo vsi strokovni delavci na šoli. Vodstvo šole spodbuja strokovno izobraževanje učiteljev, saj učitelj, ki sledi novostim stroke in sodobnim načinom dela z učenci, lahko dosega dobre rezultate pri delu.

Učitelji spodbujajo učence, da se udeležujejo tekmovanj, tako na naravoslovnem kot družboslovnem področju. Najboljši učenci so v zadnjih štirih letih dosegli priznanja na državnih tekmovanjih pri slovenskem jeziku, angleškem jeziku, nemškem jeziku, matematiki, logiki, fiziki, kemiji, zgodovini, računalništvu, biologiji, veseli šoli in v znanju o sladkorni bolezni.

Na šoli si prizadevamo in iščemo različne možnosti za čim boljšo materialno opremljenost učilnic. Tako smo do sedaj sodobno opremili učilnice za naravoslovne predmete, multimedijsko opremili predavalnico in več učilnic, prenovili in posodobili knjižnico. Na šoli sta dve računalniški učilnici, računalniki so tudi v nekaterih razredih in v knjižnici. Na vseh računalnikih je možen dostop do interneta. Učenci lahko računalnike v šoli uporabljajo za pripravo projektnih nalog in domačih nalog.

Šola je od leta 2002 članica UNESCO ASPnet Slovenije. Za uresničevanje UNESCO ciljev posebno pozornost namenjamo tkanju prijateljstva med slovenskimi vrstniki in vrstniki po svetu, povezovanju med ljudmi v šolskem prostoru in kraju, razvijanju odnosov (prijaznost, strpnost) med učenci in učitelji znotraj šole, izražanju pobud učencev na področju UNESCO ciljev, solidarnostnim akcijam, obeleževanju mednarodnih dni, sodelovanju v mednarodnih in nacionalnih projektih ter skrbi za okolje.

Leta 2008 je bila šola sprejeta v mrežo Zdravih šol. Tema projekta na šoli je gibanje in druženje, zato smo projekt poimenovali Zdrav duh v zdravem telesu. Namen projekta je promocije zdravja.

Poleg zagotavljanja dobrih materialnih pogojev se trudimo, da učencem nudimo čim bolj pestro ponudbo šolskih in izvenšolskih dejavnosti, saj jim na ta način koristno zapolnimo njihov prosti čas. Na šoli se zavedamo problema, da je veliko učencev v popoldanskem času samih, ker so starši odsotni zaradi službe ali drugih obveznosti. Učencem ponujamo veliko interesnih dejavnosti, skozi katere ohranjamo kulturno dediščino (folklora, čipkarski krožek …), prav tako pa tudi interesne dejavnosti s sodobnejšo vsebino (računalništvo, video krožek, šolski radio, fotografski krožek) ter možnost vključevanja v športne dejavnosti. Najuspešnejše  so članice akrobatsko-navijaške skupine Cvetke, ki so vrsto let zapored državne prvakinje in sodelujejo tudi na evropskih in svetovnih prvenstvih.


Ustanovitelj 
Ustanovitelj OŠ Cvetka Golarja  je OBČINA ŠKOFJA LOKA. Občinski svet občine Škofja Loka je na seji 29. 5. 2008 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja,dne 27. 5. 2010 pa Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja.


Organi OŠ Cvetka Golarja
SVET ŠOLE, ki šteje enajst članov, ki ga sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev zavoda in 3 predstavniki staršev. 
RAVNATELJICA, ki je pedagoški in poslovodni organ. Za pomoč pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog sta imenovana POMOČNIKA RAVNATELJICE. 
Podružnico šole vodi VODJA PODRUŽNIČNE ŠOLE:


Strokovni organi šole:
UČITELJSKI ZBOR - sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole. 
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR - sestavljajo jih učiteljice in učitelji, ki učijo v posameznem oddelku.
RAZREDNIK - skrbi za delo v oddelku, analizira učne in vzgojne rezultate v oddelku, sodeluje s starši in odloča o vzgojnih ukrepih.
STROKOVNI AKTIVI - sestavljajo jih učitelji  istega predmeta oziroma predmetnih področij.


Posvetovalni organi šole:
SVET STARŠEV -  sestavljajo ga predstavniki staršev vseh oddelkov šole, ki jih starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku v mesecu septembru. 
ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV -  sestavljajojo  jo učenci vseh oddelkov (iz vsakega oddelka dva učenca).