dostop link

Opravičevanje odsotnosti

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTIUčenec mora redno obiskovati pouk v okviru obveznega programa in izpolnjevati obveznosti in naloge, določene z akti osnovne šole.

Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.

Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki. Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo. Razrednik lahko zahteva zdravniško opravičilo.

V primeru dni dejavnosti, ki so vezani na organiziran prevoz, je odsotnost treba vnaprej pravočasno opravičiti. Opravičilo se šteje za pravočasno, če je sporočeno v tajništvo šole oz. na e-naslov šole, najkasneje do 10. ure en dan pred načrtovano dejavnostjo.

Učencu, ki vnaprej pravočasno ne sporoči svoje odsotnosti na dejavnosti, ki je vezana na prevoz, ki ga naroči šola, se obračuna strošek prevoza, kot če bi se dejavnosti udeležil. Izjemoma se strošek prevoza ne obračuna, če učenec prinese zdravniško opravičilo za svojo odsotnost v treh dneh po izvedeni dejavnosti.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.
Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka. Učenec mora skupaj s starši poskrbeti, da nadoknadi zamujeno učno snov oziroma pridobi ocene. 

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega programa.

Učenec je lahko opravičen sodelovanja pri določenih urah pouka zaradi zdravstvenih razlogov. Prinesti mora mnenje zdravnika oz. navodilo zdravstvene službe.

O odsotnosti učenca pri pouku zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih dejavnosti, ko učenec zastopa šolo, razrednik obvesti starše. Te odsotnosti so opravičene. Če aktivnosti potekajo v popoldanskem času, so učenci naslednji dan opravičeni domače naloge in spraševanja.