Neobvezni izbirni predmeti

Ker gre za razširjeni program šole, je vključitev učencev v pouk neobveznih izbirnih predmetov prostovoljna. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Pouk  drugega tujega jezika se bo izvajal dve uri tedensko, pouk vseh ostalih pa eno uro tedensko.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih  predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. 

Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga  mora obiskovati do konca šolskega leta. Učenci lahko vsako leto zamenjajo neobvezni izbirni predmet. Priporočamo, da se učenci odločijo za drugi tuj jezik, če jih učenje tujih jezikov veseli, so uspešni pri učenju prvega tujega jezika in nameravajo obiskovati pouk drugega tujega jezika vsaj eno obdobje (od 4. do 7. razreda) ali pa strnjeno do 9. razreda.

Število skupin neobveznih izbirnih predmetov, ki jih šola lahko izvaja, je določeno z zakonodajo. Učne skupine se oblikujejo ločeno za matično in podružnično šolo.

Priprave na šolsko leto 2018/2019

Pričeli smo s pripravami na naslednje šolsko leto, zato vam že sedaj pošiljamo prijavnico za neobvezne izbirne predmete. V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. O izbiri vas bomo obvestili pred koncem šolskega leta. Prijavnice bodo učenci dobili na šoli, izpolnjene pa bodo vrnili razrednikom do petka, 20. 4. 2018.

Učenec lahko izbere NAJVEČ DVE uri neobveznih izbirnih predmetov. Če izbere nemščino ali francoščino, potem ne more obiskovati še drugega  neobveznega izbirnega predmeta. Od predmetov s področja umetnosti učenec lahko obiskuje samo enega.

Pomembne povezave:

Šolsko leto 2017/2018


Glede na število prijav se v šolskem letu 2017/2018 na matični šoli v 4., 5. in 6. razredu izvajajo naslednji neobvezni izbirni predmeti:

  1. Nemščina

  2. Računalništvo

  3. Tehnika

  4. Umetnost: Gledališka dejavnost

  5. Umetnost: Likovna ustvarjalnost

Na PŠ Reteče pa se izvajata neobvezna izbirna predmeta Tehnika in Računalništvo.

V šolskem letu 2017/2018 imajo učenci v 1. razredu možnost obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta angleščina. Ker gre za razširjeni program šole, je vključitev učencev v pouk neobveznega izbirnega predmeta prostovoljna. Pouk se izvaja 2 uri na teden. Poteka celo šolsko leto in ko je učenec vanj vključen, ga mora obiskovati do konca šolskega leta.