Neobvezni izbirni predmeti

V skladu z 20 a. členom ZOsn šola učencem  ponudi neobvezne izbirne predmete. Za učence od 4. do 6. razreda se kot neobvezni izbirni predmeti lahko ponudijo: drugi tuj jezik, umetnost, računalništvo, šport ter tehnika, za učence od 7. do 9. razreda pa drugi tuj jezik. Pouk neobveznih izbirnih predmetov se je začel izvajati postopoma, in sicer v šolskem letu 2014/15 za učence 4. in 7. razreda.
Ker gre za razširjeni program šole, je vključitev učencev v pouk neobveznih izbirnih predmetov prostovoljna. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Pouk  drugega tujega jezika se bo izvajal dve uri tedensko, pouk vseh ostalih pa eno uro tedensko.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih  predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. 

Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga  mora obiskovati do konca šolskega leta. Učenci lahko vsako leto zamenjajo neobvezni izbirni predmet. Priporočamo, da se učenci odločijo za drugi tuj jezik, če jih učenje tujih jezikov veseli, so uspešni pri učenju prvega tujega jezika in nameravajo obiskovati pouk drugega tujega jezika vsaj eno obdobje (od 4. do 7. razreda) ali pa strnjeno do 9. razreda.

Število skupin neobveznih izbirnih predmetov, ki jih šola lahko izvaja, je določeno z zakonodajo. Učne skupine se oblikujejo ločeno za matično in podružnično šolo.

Šolsko leto 2017/2018


Glede na število prijav se v šolskem letu 2017/2018 na matični šoli v 4., 5. in 6. razredu izvajajo naslednji neobvezni izbirni predmeti:

  1. Nemščina

  2. Računalništvo

  3. Tehnika

  4. Umetnost: Gledališka dejavnost

  5. Umetnost: Likovna ustvarjalnost

Na PŠ Reteče pa se izvajata neobvezna izbirna predmeta Tehnika in Računalništvo.

V šolskem letu 2017/2018 imajo učenci v 1. razredu možnost obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta angleščina. Ker gre za razširjeni program šole, je vključitev učencev v pouk neobveznega izbirnega predmeta prostovoljna. Pouk se izvaja 2 uri na teden. Poteka celo šolsko leto in ko je učenec vanj vključen, ga mora obiskovati do konca šolskega leta.